• Undhiyu
 • Half Undhiyu
 • Dana Khandvi
 • Bharela Bhinda
 • Bhinda Capsicum Tomato
 • Kakadi Parwar Muthiya
 • Turiya Pandada Vatana
 • Fansi Makai Vatana
 • Dana Patra
 • Karela Panchratna
 • Lilva Ratalu
 • Cauliflower Vatana
 • Ringan Lilva
 • Mug Vatana Khandavi
 • Chatpata Vatana
 • Valor Muthiya
 • Lilva Dhokli
 • Suki Bhaji
 • Lilva Bataka Muthiya
 • Bataka Anguri
 • Bataka Chatpata
 • Parwar Kela Patra
 • Mix Dana Bataki
 • Mug Vatana Khandvi
 • Vatana Kofta
 • Dana Bataki
 • Stuff Parwar
 • Lilva Ratalu
 • Fangavela Mug
 • Kanda Bataka Ravaiya
 • Ringan Bataka Ravaiya
 • Jodhpuri Bataki
 • Ringan Bharthu
 • Ringan bataka Tomato Shaak
 • Bataka nu Rasawalu Shaak
 • Sev Tomato Shaak
 • Dana Vatana Kofta
 • Dana Patra
 • Dana Muthiya
 • Papdi Dana Muthiya